OBNOVA VE STYLU KAPUCÍNSKÉ SKROMNOSTI

Post date: Dec 11, 2012 10:57:27 AM

Článek byl publikován v:

Stavitel | 3.12.2012 | Rubrika: Téma - rekonstrukce historických budov | Strana: 26

Součástí centra je v chrudimi komplex Kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa, který prošel rekonstrukcí. V klášterních zahradách vznikl veřejný prostor.

Kostel se po padesáti letech devastace stal kulturní institucí – expozice zaměřená na venkovskou barokní plastiku přesahuje regionální význam. Urbanistické řešení návrhu vycházelo ze snahy o zapojení galerie do náměstí a klášterních zahrad, které jsou protipólem kamennému historickému centru města.

OBNOVA KOSTELA

Inspirací pro architektonické řešení byl význam prostého života kapucínů, který se promítal i do typologie jejich klášterů. Upřímnou chudobu, jednoduchost až strohost, chtěli autoři projektu uplatnit i při nové funkci kostela. Když se seznamovali s historickými plány, objevili neobvyklou vestavbu Lorety do kaple, jejíž zbytky jsou na západní vnitřní stěně. Její umístění pro ně bylo tak jedinečné, že navrhli nový vestavěný objekt, který by ji měl připomenout. V kostele nechtěli vyvolat dojem lapidária s mnoha předměty. Jeho interiér je bílý, nástěnné a nástropní malby byly zčásti zakryty – přetřeny jemnou bílou poloprůhlednou lazurou. Tímto způsobem autoři projektu prostor galerie sjednotili. Původní hierarchii členění interiéru kostela převedli do různého podlahového materiálu, drobné detaily zachovali.

Vstup současného výrazu byl omezen na vestavěné prvky – schodiště vedoucí dolů do 1. NP (kostel je vestavěn do městského příkopu a tak je směrem k zahradám dvoupodlažní), vestavěný objekt v loretánské kapli a sociální zázemí v 1. NP. Tyto vestavby jsou tvarově i materiálově jednoduché.

Povrchy sklepních prostor byly kvůli nekvalitním úpravám a nutnému zásahu do skladeb podlah a stěn (hydroizolační konstrukce pro odvod vlhkosti) upraveny. Pouze pod západní kaplí se zachovaly a restaurovaly fresky. Arkády ve dvoře jsou jednoduše zaskleny a tvoří tepelný filtr mezi interiérem a exteriérem. Vše je v jednoduchých liniích či plochách, aby nedocházelo k výrazové kolizi s historickým objektem.

Koncepce osvětlení interiérů byla založena na jednoduché funkci vlastního svítidla, výsledkem je přesto silný zážitek z prostoru a expozice. V exteriérech je jemně nasvícen hlavní portál, boční vstupy, dále bylo realizováno doprovodné osvětlení cest, ramp a schodů, dvora a infopanelu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stěny, klenby a krov byly staticky zajištěny, provedlo se také odvodnění a odvlhčení zdiva spodní části kostela. Nové konstrukce minimálním způsobem zasahují do původních. Vestavba kanceláře je zavěšena z úrovně krovu bez zbytečných zásahů do obvodových zdí. Součástí prací bylo restaurování maleb i kamenných, dřevěných a kovových stavebních prvků.

Instalační vedení byla navržena a vedena s ohledem na stav objektu. Maximální péče byla věnována zachování původních konstrukcí a to včetně omítek v hlavní lodi. Zahrady

Klášterní zahrady měly štěpnici, zelinářskou a rajskou zahradu. Autoři projektu na toto členění navázali a zároveň vytvořili pobytový park. Nechtěli výrazně měnit terénní konfiguraci, snažili se ji spíše dotvořit. Na místě hradebního příkopu je u kostela klidný dvůr, za ním vzniklo Plato – velkorysý prostor rámovaný z jedné strany klášterem, na druhé otevřený výhledům. Jeho poloha navozuje atmosféru francouzských zahrad. Tvoří ho rovina krytá mlatem. Na Platu jsou soustředěny herní a společenské aktivity, kryté korunami stromů: objekt pro nejmenší děti, hřiště na pétanque a parket pro hudební produkci. Je to zároveň nejvyšší místo zahrad s morfologií náhorní roviny.

Štěpnice začíná na terénním zlomu a svažuje se ke klášterní zdi nad řekou. Má atmosféru anglického krajinářského parku nebo louky v sadu. V závěru Štěpnice je položené „sluneční“ Korzo, široký mlatový chodník u severní zdi, obrácený k jihu. Vedle laviček jsou tu záhonky bylinné zahrady. Na Korzo je možno vstoupit vrátky od řekyChrudimky.

Rajská zahrada – Rozárium – tvoří nové intimní zákoutí. Tato zahrada se stříhanými ploty a tvarovanými záhony je ze dvou stran uzavřena živým plotem, z dalších dvou stran městským opevněním s baštou. S hlavní částí parku je spojena dřevěnou vyhlídkovou rampou.

Promenáda na hraně Plata a Štěpnice je hlavní komunikační osou zahrad. Je odtud výhled na město a při dobré viditelnosti i na Orlické hory. Navazují na ni komponované cesty ve Štěpnici a rampa při hradební zdi, která vede průchodem v hradbě k Rozáriu.

Všechny části zahrad propojují parkové cesty, které kopírují tvar terénu (i kvůli zabránění splachu z mlatové cesty).

DROBNÉ STAVBY

Mezi drobné stavby patří v zahradách vstupy, rampy, dřevěný chodník, pódium, zdi, lavičky, oplocení a výtvarné prvky. Jejich materiál je převážně přírodního, masivního charakteru (dřevo, ocel, beton). Vstupy mají každý svou individualitu. Vstup od řeky je vytvořen v místě niky staré zahradní zdi jako ušlechtilý betonový rám. Vstup z předměstí má výrazné lemování masivními trámy, neboť na něj navazuje dřevěná Promenáda. Vstup do Rozária tvoří výrazná dřevěná rampa, která se klene nad Štěpnicí a je svého druhu rozhlednou i jevištěm. V Rozáriu je ukončena krátkou betonovou rampičkou, která má kromě údržbového opodstatnění i vizuální význam.

Kruhové dřevěné pódium na Platu může sloužit pro tanec, koncerty nebo k posezení. Tam, kde není zahrada lemována starou zdí, bylo oplocení realizované jako průhledný prvek, který nebrání pohledu na kostel.

Lavičky byly navrženy ve třech šířkách, na Platu jsou seskupeny do „obývákových sestav“, aby umožnily normální kontakt. Důležitou součástí zahrad jsou výtvarná díla, která slouží i jako herní prvky. Navrhla a vytvořila je Lenka Klodová. Jsou to vlastně oživlé zahradní a sadařské potřeby – štafle, klepadla se zavěšenými sítěmi a „kýbl“ jako příjemný vodní prvek. Je snazší použít typizované výrobky, ty ale vytvářejí unifikovaný pocit. Klášterní zahrady si nepochybně zasloužily individuální přístup.

***

ZÁKLADNÍ ÚDAJE název stavby: Muzeum barokních soch a rekonstrukce klášterních zahrad v chrudimi Investor:Město chrudim architekt: projektil Architekti s.r.o. – Mgr. akad. arch. roman Brychta, ing. arch. Adam Halíř, ing. ondřej Hofmeister, ing. arch. petr Lešek spoluautoři: ing. arch. ivana Dvořáková, ing. arch. Kateřina Horáková, ing. arch. Bohdana Linhartová, ing. arch. rudolf Wiszczor statika historické konstrukce a odstranění vlhkosti: ing. Jan Vinař, Murus s r. o. Zdravotně technické instalace: ing. Jan Česák, eWeX enG. spol s r.o. Topení, vzduchotechnika a chlazení: ing. pavel Žemlička, pBA international praguespol. s.r.o. Požární ochrana: ing. Miroslav praxl, ing. Jiří student – AMpeng, s.r.o. elektro, mar: ing. richard Konečný Zahradní architektura: Atelier a05 -ing. Aleš steiner, ing. pavlína Malíková Objekty: enfant Terrible – Mgr. A. Lenka Klodová, Mgr. Helena poláková stavitel: 1. chrudimskástavební Území zahrad: 10 814 m2 Zastavěná plocha kostela: 1001 m2 Obestavěný prostor kostela: 8180 m3 užitková plocha kostela: 1212 m2 náklady: kostel 71,2 mil. Kč, zahrady 21,4 mil. Kč

O autorovi| Z podkladů ateliéru Projektil architekti s.r.o.